Warunki przyjęć

zdjęcie dokumentów
 • Osoba zainteresowana zamieszkaniem w naszym Domu składa wniosek o skierowanie do naszego Domu w Gminnym lub Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania. We wniosku opisuje swoją sytuację tj.: podeszły wiek, długotrwałą chorobę, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u kandydata ubiegającego się o skierowanie do DPS, w celu potwierdzenia jego sytuacji życiowej przedstawionej we wniosku.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o skierowanie spełnia przesłanki o których mowa w pkt 1. Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest wydać decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, które wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach.
 • Po otrzymaniu decyzji kierującej (z Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz decyzji o umieszczeniu w naszym DPS (z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie) osoba może zgłosić się w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach celem zamieszkania.
 • Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, w wysokości 70% dochodu osoby skierowanej do domu pomocy społecznej, niezależnie od wysokości świadczenia.
 • Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS (tj.: 70% jej dochodu) nie pokrywa kosztu utrzymania w DPS to pozostałą kwotę ponoszą:
  • małżonek lub dzieci (jeżeli ich sytuacja finansowa na to pozwala)
  • gmina, która kieruje osobę do DPS.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek dopłaty do pełnego kosztu utrzymania przechodzi całkowicie na gminę.
 • Od 1 marca 2024 r. koszt pobytu w Naszym Domu wynosi 5 500,00 zł . Koszt ten jest ustalany co roku do dnia 1 marca przez Starostę Pajęczańskiego.
 • Obsługę księgową od roku 2022, decyzją Zarządu Powiatu Pajęczańskiego i Rady Powiatu Pajęczańskiego, prowadzi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Pajęczańskiego z siedzibą w Pajęcznie.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 16. ust 2. ustawy o pomocy społecznej gmina i powiat, zobowiązane są, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.